PROTESTY PRZECIWKO BUDOWIE

Czy każdy mieszkający w pobliżu nowej budowy może brać udział w postępowaniu i oprotestować nową inwestycję?

Możliwość odwołania się od decyzji o pozwoleniu na budowę ma jedynie taka osoba, której nieruchomość znajduje się w obszarze oddziaływania obiektu. Zgodnie z art. 3 pkt 20 prawa budowlanego, jako obszar oddziaływania obiektu rozumie się teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego (na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu). Dopiero określenie obszaru oddziaływania konkretnego obiektu budowlanego ma znaczenie dla ustalenia stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zapewnienia poszanowania występujących w zasięgu oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich. Artykuł 28 prawa budowlanego przewiduje bowiem, że tylko właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości położonej w obszarze oddziaływania obiektu może być stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę.
Ustalenia obszaru oddziaływania konkretnego obiektu dokonuje prowadzący postępowanie właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie przepisów wprowadzających związane z określonym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Jeżeli z przepisów tych wynikają ograniczenia w zagospodarowaniu (w tym w zabudowie) sąsiedniej nieruchomości, to wówczas nieruchomość ta znajduje się w obszarze oddziaływania planowanego obiektu, a właścicielowi (użytkownikowi wieczystemu, zarządcy) tej nieruchomości dopiero wtedy przysługuje przymiot strony w postępowaniu o pozwolenie na budowę. Uprawnionym do odwołania się od decyzji o pozwoleniu na budowę jest więc wyłącznie podmiot, który został uznany za stronę w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.Źródło: Gazeta Prawna