REMONT DACHU PRZEZ NIEUPRAWNIONEGO

Czy urząd powiatowy może wydać zezwolenie na remont pokrycia dachu osobie, która nie jest właścicielem, tylko użytkownikiem tego domu i, po części, jednym ze spadkobierców, ale nie została rozstrzygnięta sprawa spadkowa?

Niezależnie od tego, czy remont dachu będzie wymagał uzyskania pozwolenia na budowę, czy też tylko zgłoszenia podjęcia robót budowlanych, w zależności od rozmiaru prowadzonego remontu (pozwolenie nie jest. konieczne np. w przypadku, gdy remont nie będzie obejmował zmiany lub wymiany elementów konstrukcyjnych budynku), to zgodnie z art. 30 ust. 2 i art. 32 ust. 4 pkt 2 prawa budowlanego, do dokumentów składanych do właściwego organu inwestor musi dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Nie ma natomiast obowiązku składania jakichkolwiek dokumentów potwierdzających prawdziwość złożonego oświadczenia (np. wypisu z księgi wieczystej, aktu notarialnego) .
Teoretycznie zatem, właściwy organ może wydać pozwolenie na budowę osobie, która nie jest właścicielem domu, nawet gdy osoba ta nie jest uprawniona do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, bowiem organ administracyjny wydając pozwolenie lub rozpatrując zgłoszenie podjęcia robót opiera się jedynie na oświadczeniu zainteresowanego. Należy jednak pamiętać, iż oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej. Ponadto, w przypadku powzięcia przez organ wątpliwości, np. co do stanu prawnego nieruchomości, może zostać wniesiony sprzeciw przez właściwy organ (w przypadku zgłoszenia podjęcia robót budowlanych) lub organ ten może odmówić wydania pozwolenia na budowę, a w przypadku wydania decyzji o pozwoleniu na budowę może zostać ona zaskarżona przez osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i budynku.

mgr Anna Łochowska
Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.