KUPNO DZIAŁKI Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ

Czy można odkupić działkę z pozwoleniem na budowę, ale z nierozpoczętą budową?

Nie ma przeszkód do zakupu działki budowlanej w przypadku, gdy właściwy urząd wydał uprzednio pozwolenie na budowę związane z tą działką.

W przypadku gdy nowy właściciel nie jest zainteresowany budową na danym gruncie obiektu wskazanego w pozwoleniu na budowę, nie jest on oczywiście związany wydaną decyzją, która jedynie potwierdza uprawnienie inwestora do budowy, natomiast nie nakłada na niego obowiązku jej rozpoczęcia. W takim wypadku nowy właściciel działki może wnieść wniosek o wydanie nowego pozwolenia na budowę obiektu budowlanego wg. jego własnych zamierzeń bez względu na istniejące już pozwolenie na budowę. Należy przy tym pamiętać o treści art. 37 ustawy prawo budowlane (Dz.U z nr 207 poz. 2016 z 2003r. z późn. zm.), który wskazuje, iż decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.

Jeśli natomiast nowy właściciel będzie zainteresowany budową takiego samego obiektu, na jakiego budowę pozwolenie zostało udzielone, może do organu, który wydał poprzednią decyzję, złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na swoją rzecz, pod warunkiem, że przyjmie on wszystkie warunki dotychczasowego pozwolenia i złoży oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (art. 40 prawa budowlanego).

mgr Anna Łochowska

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.