NOWE OGRODZENIE

Czy stawianie ogrodzenia z kamienia, w miejscu starego metalowego, wymaga zezwolenia ?

Budowa ogrodzeń nie wymaga pozwolenia na budowę, podlega natomiast zgłoszeniu właściwemu organowi, choć dotyczy to tylko budowy ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m (art. 29 ust. 1 pkt 23 w zw. z art. 30 ust.1 pkt 3 prawa budowlanego).
Ponieważ odbudowa obiektu budowlanego (polegająca na stawianiu w istocie nowego obiektu na miejscu starego) mieści się w zdefiniowanym w ustawie prawo budowlane pojęciu „budowa”, to uznać należy, iż postawienie nowego kamiennego ogrodzenia na miejscu starego metalowego wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. Zgłoszenia należy dokonać zgodnie z art. 30 prawa budowlanego co najmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. Wspomniany artykuł określa także inne wymogi konieczne do dokonania prawidłowego zgłoszenia, wskazując między innymi dokumenty, jakie należy przedłożyć razem ze zgłoszeniem.

mgr Anna Łochowska

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.