PLAN BEZPIECZEŃSTWA

Czy każdy budynek przeznaczony na cele przemysłowe musi mieć plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia?

Nie ma takiej zasady, choć w praktyce wiele budynków przeznaczonych na cele przemysłowe zostaje objętych tym wymogiem. Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zm.) wyraźnie precyzują, kiedy istnieje obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Zgodnie z art. 21a ust. 1a ustawy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli: w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 (a więc np. prowadzonych pod ziemią lub w tunelach, wymagających użycia materiałów wybuchowych itp.) lub przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dołącza się (oprócz innych dokumentów) do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (na które jest wymagane pozwolenie na budowę). Zawiadomienie takie trzeba dostarczyć właściwemu organowi oraz projektantowi sprawującemu nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem budowy (lub robót budowlanych). Inwestor dostarcza na piśmie oświadczenie kierownika budowy (robót) właściwemu organowi nadzoru budowlanego.

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.Źródło: Gazeta Prawna