REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

Jakiego typu formalności należy załatwić w przypadku odbudowy istniejącego budynku, stanowiącego pomieszczenie niemieszkalne, celem adaptacji? Remont obejmie m.in. wykonanie dachu oraz postawienie ściany nośnej.

Z pytania wynika, że inwestor ma zamiar przeprowadzić remont istniejącego budynku i zaadaptować go do celów mieszkaniowych. W takim przypadku powinien do właściwego organu złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania (zgodnie z art. 71 ustawy z 7 lipca 1994r. prawo budowlane).
Zgodnie ze stosowanym w tym przypadku odpowiednio art. 32 prawa budowlanego, pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego może być wydane wyłącznie temu, kto m. in. złożył w tej sprawie wniosek w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zgodnie z ustawą z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego decyzja o warunkach zabudowy jest wymagana, jeśli wygasł miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (obecnie dotyczy to sytuacji, w których plan ten był uchwalony przed 1 stycznia 1995r., a nowy plan nie został uchwalony do 31 grudnia 2003r.).

Zatem, jeśli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wygasł, a decyzja o warunkach zabudowy nie została wcześniej wydana, to przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania, należy do właściwego organu złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Jeśli natomiast na skutek remontu nie dochodziłoby do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, a remont nie powodowałby poza tym zmiany sposobu zagospodarowania terenu oraz nie zmieniłby formy architektonicznej obiektu i nie naruszałby ustaleń planu miejscowego, a w przypadku jego braku - nie oddziaływałby szkodliwie na środowisko oraz nie byłby zaliczony do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, to takie roboty budowlane nie wymagałyby ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy.

mgr Anna Łochowska
Grupa ATLAS


Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.