WYMIANA OKIEN W BUDYNKU

W budynku wielokondygnacyjnym (3-piętrowym) zamierzam dokonać wymiany okien (na okna z PCV) bez zmiany wielkości otworów i docieplić budynek z zewnątrz. Czy muszę mieć pozwolenie na wykonywanie tych robót (łącznie z dokumentacją techniczną), czy wystarczy tylko zgłosić zamiar wykonania tych robót?

Jeżeli wysokość budynku nie przekracza 12 m, nie zostanie zmieniona wielkość otworów okiennych, ani nie zostaną dokonane zmiany konstrukcyjne elewacji, wystarcza zgłoszenie robót budowlanych. Jeżeli jednak budynek jest wpisany do rejestru zabytków, wymagane jest pozwolenie na budowę.

Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o przysługującym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 i art. 30 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.00.106.1126 z póź. zm.)

mgr Piotr Pieczonka


Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.