DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

Nie jestem właścicielem nieruchomości, a tylko nią władającym. Czy dostanę pozwolenie na budowę?

Zgodnie z art. 4 ustawy prawo budowlane każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami.
Zgodnie natomiast z art. 3 pkt 11 ustawy przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
Pytający nie określa dokładnie, z jakiego tytułu wynika jego prawo do władania nieruchomością. Jeśli tytuł prawny do władania nią nie wynika z prawa własności lub użytkowania wieczystego, które przeważnie przyznaje użytkownikowi prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, ale pochodzi np. z umowy najmu lub dzierżaw, to o tym, czy dana osoba będzie uprawniona do wybudowania na danym gruncie obiektu budowlanego, rozstrzygać będzie treść istniejącej umowy pomiędzy nią a właścicielem. Jednym słowem, jeśli strony w umowie przewidziały, iż danej osobie przysługiwać będzie prawo do wzniesienia na danym gruncie budowli lub obiektu budowlanego, to należy uznać, iż jest ona uprawniona do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a tym samym uzyskać pozwolenie na budowę.

mgr Anna Łochowska

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.