BLASZANY GARAŻ

Czy potrzebne jest zezwolenie na budowę garażu blaszanego nie związanego z gruntem?

Zamknięty katalog obiektów budowlanych, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę, jest określony w art. 29 ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Jeśli obiekt budowlany nie mieści się w zawartych w powyższym artykule kategoriach, oznacza to, że pozwolenie na budowę jest wymagane. Natomiast jeśli obiekt budowlany odpowiada jednej z określonych w art. 29 kategorii, to jej budowa podlega jedynie zgłoszeniu właściwemu organowi lub też - w niektórych wypadkach - może być przeprowadzona bez powiadamiania jakiegokolwiek organu.

Jeśli chodzi o garaż (nie tylko garaż blaszany nie związany na stałe z gruntem), to może mieścić się on w kategorii obiektów wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 4, który mówi o budynkach gospodarczych, wiatach i altanach o powierzchni zabudowy do 10 m2 (przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 1.000 m2 powierzchni działki), o ile garaż wykorzystywany będzie do celów gospodarczych i będzie mieścić się w kategorii obiektów gospodarczych.

Jeśli garaż jest postawiony jedynie czasowo i przeznaczony do przeniesienia w inne miejsce, to można też mówić o zastosowaniu art. 29 ust. 1 pkt 12 – który z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę zwalnia tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce (..), ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy (..). Zwolnienie to nie dotyczy obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

W powyższych przypadkach, jak już wyżej wspomniano, pozwolenie na budowę nie jest wymagane, natomiast zamiar rozpoczęcia budowy podlega zgłoszeniu właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia oraz dołączyć stosowne dokumenty. Od zgłoszenia właściwy organ może wnieść sprzeciw. Kwestia ta bliżej regulowana jest w art. 30 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Jeśli natomiast garaż nie mieści się w w/w kategoriach (jego powierzchnia przekracza 10 m2, nie jest budynkiem gospodarczym lub też jest postawiony na stałe), to pozwolenie na budowę jest wymagane. Związanie bądź też nie związanie z gruntem obiektu budowlanego ma znaczenie jedynie, jeśli chodzi o zakwalifikowanie obiektu do zakresu pojęcia budynku lub budowli, nie ma natomiast większego znaczenia, jeśli chodzi o obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę.

mgr Anna Łochowska

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.