CZY NA DZIAŁCE SIEDLISKOWEJ MOŻNA ZBUDOWAĆ DOM?

Jakie są możliwości i jaka procedura obowiązuje, żeby działkę siedliskową zakwalifikować jako budowlaną i rozpocząć budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego lub bliźniaka?

Nie ma przeszkód, by na działce siedliskowej (działce pod budynkami wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego) wybudować budynek mieszkalny. W pytaniu chodzi chyba jednak o możliwość przeklasyfikowania działki rolnej na budowlaną.

W tym celu należy do właściwego organu (prezydenta miasta, burmistrza, wójta) złożyć pisemny wniosek o zmianę klasyfikacji gruntu, łącznie z wyrysem z mapy ewidencji gruntów (wyrysy i wypisy z operatu ewidencyjnego mapy ewidencji gruntów wydawane są odpłatnie przez organ prowadzący ewidencję, tj. przez starostę).

Następnie zostanie wszczęte lub wznowione postępowanie administracyjne (w zależności od tego, kiedy była przeprowadzona ostatnia klasyfikacja), które zakończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Jeśli decyzja będzie pozytywna oraz spełnione zostaną inne warunki wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę (określone w ustawie z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane), to po jego uzyskaniu inwestor będzie mógł rozpocząć budowę.

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 35 prawa budowlanego przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, właściwy organ sprawdza między innymi zgodność projektu zagospodarowania działki z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku zgodności organ może odmówić wydania pozwolenia na budowę.

mgr Anna Łochowska

Podstawa prawna:

1. Art. 20 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne /tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm./.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4.06.1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów /Dz. U. Nr 19 poz.97 z późn. zm./,

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz.454).

4. Art. 104 i art. 145 Kodeksu Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm./.

5. Ustawa z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 80 , poz. 718 z późn. zm./Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.