ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNIKA BUDOWY

Czy kierownik budowy odpowiada tylko za budowę obiektów wymagających pozwolenia na budowę (np. budynku gospodarczego o powierzchni powyżej 10 m2), czy także za prowadzenie robót budowlanych wymagających jedynie zgłoszenia (np. budowa altany o powierzchni poniżej 10 m2; budowa ogrodzenia)?

Zgodnie z prawem budowlanym (ustawa z 7 lipca 1994r. z późn. zm.) zasadą jest, iż inwestor zobowiązany jest zapewnić objęcie kierownictwa budowy lub określonych robót budowlanych przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Zgodnie jednak z art. 42 ust. 3 prawa budowlanego obowiązek ustanowienia kierownika budowy jest wyłączony w przypadku, gdy budowa dotyczy obiektu, dla którego nie jest wymagane pozwolenie na budowę, z wyjątkiem budowy o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 – tj. instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
W przypadku budowy altany o powierzchni poniżej 10 m2 lub budowy ogrodzenia nie ma zatem obowiązku ustanowienia kierownika budowy.

mgr Anna Łochowska

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.