DYNAMIKA PRODUKCJI BUDOWLANO–MONTAŻOWEJ W GRUDNIU 2006 R.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w grudniu 2006 r. wyższa o 17,9% niż przed rokiem i o 44,8% - w porównaniu z listopadem 2006 r.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 26,0% niż w grudniu 2005 r. i o 5,5% - w porównaniu z listopadem 2006 r.

W stosunku do grudnia 2005 r. wyższy poziom zrealizowanych robót odnotowano w przedsiębiorstwach przygotowujących teren pod budowę – o 44,9%, wykonujących instalacje budowlane – o 25,8% oraz w zajmujących się wznoszeniem budynków i budowli; inżynierią lądową i wodną – o 17,0%. W jednostkach specjalizujących się w wykonywaniu robót budowlanych wykończeniowych produkcja zmniejszyła się – o 1,2%.

W porównaniu z listopadem 2006 r., wzrost poziomu produkcji wystąpił we wszystkich grupach przedsiębiorstw, przy czym największy w przedsiębiorstwach zajmujących się wykonywaniem instalacji budowlanych – o 56,9%, a najmniejszy w jednostkach przygotowujących teren pod budowę – o 14,8%.

Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w 2006 r. był o 17,5% wyższy niż w 2005 r.

W grudniu 2006 r. ceny w budownictwie były o 4,3% wyższe niż przed rokiem a w całym roku 2006 r., w stosunku do poprzedniego roku, wzrosły o 2,9%.

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu, w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w grudniu 2006 r. o 5,7% wyższa niż w grudniu 2005 r. i o 6,8% niższa w porównaniu z listopadem 2006 r. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana ukształtowała się na poziomie o 10,5% wyższym niż w analogicznym miesiącu 2005 r. i o 1,3% większym w porównaniu z listopadem 2006 r.

W stosunku do grudnia 2005 r. wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 21 (spośród 29) działach przemysłu.

W okresie styczeń-grudzień 2006 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 11,8% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2006 r. były o 2,8% wyższe niż przed rokiem. Wzrost cen produkcji sprzedanej przemysłu w 2006 r. w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 2,3%.Źródło: www.stat.gov.pl

Dynamika produkcji budowlano–montażowej w październiku 2006 roku
Według wstępnych danych, podanych przez Główny Urząd Statystyczny, produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w październiku br. wyższa o 28,6% niż przed rokiem i o 10,8% - w porównaniu z wrześniem br.
(2006-11-21)
Dynamika produkcji budowlano-montażowej: czerwiec 2006
Według wstępnych danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju była w czerwcu br. wyższa o 15,7% niż przed rokiem i o 24,6% - w porównaniu z majem br.
(2006-7-20)
Produkcja budowlano-montażowa: kwiecień 2006 r.
Według wstępnych danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju, była w kwietniu br. wyższa o 4,1% niż przed rokiem i o 12,4% - w porównaniu z marcem br.
(2006-5-26)
Dynamika produkcji budowlano – montażowej w lutym 2006 r.
Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących, powyżej 9 osób, była w lutym br. niższa o 3,5% niż przed rokiem i wyższa o 13,1% w porównaniu ze styczniem br.
(2006-3-24)
Produkcja budowlano-montażowa: styczeń 2006
Według wstępnych danych, podanych przez Główny Urząd Statystyczny, produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w styczniu 2006 r. niższa o 7,8% w porównaniu ze styczniem 2005 r. i o 72,2% - w stosunku do grudnia 2005 r.
(2006-2-24)