DYNAMIKA PRODUKCJI BUDOWLANO–MONTAŻOWEJ W LUTYM 2006 R.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących, powyżej 9 osób, była w lutym br. niższa o 3,5% niż przed rokiem i wyższa o 13,1% w porównaniu ze styczniem br.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 0,6% niż w lutym ubiegłego roku i o 1,6% - w porównaniu ze styczniem br.
W stosunku do lutego ubiegłego roku spadek produkcji wystąpił w jednostkach zajmujących się wznoszeniem budynków i budowli; inżynierią lądową i wodną - o 3,9% oraz wykonywaniem instalacji budowlanych - o 8,6%, natomiast wzrost - w podmiotach wykonujących roboty budowlane wykończeniowe, o 10,7%. Znaczny wzrost odnotowano także w przedsiębiorstwach przygotowujących teren pod budowę.
W porównaniu ze styczniem br. wzrost poziomu produkcji wystąpił w jednostkach, których głównym rodzajem działalności jest wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych - o 2,5% oraz wznoszenie budynków i budowli; inżynierii lądowej i wodnej - o 18,0%. Natomiast spadek poziomu produkcji wystąpił w przedsiębiorstwach wykonujących instalacje budowlane - o 5,4% - oraz przygotowujących teren pod budowę - o 19,7%.

Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w okresie styczeń-luty br. był o 5,5% niższy niż w analogicznym okresie ub. roku.

Ceny produkcji budowlano-montażowej były w lutym br. o 0,1 proc. wyższe niż w ubiegłym miesiącu. W porównaniu z lutym ubiegłego roku były o 2,2 proc. wyższe.

Produkcja sprzedana przemysłu była w lutym br. o 10,1% wyższa niż przed rokiem. W porównaniu ze styczniem br. poziom produkcji nie uległ zmianie. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana ukształtowała się na poziomie o 9,8% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,8% większym w porównaniu ze styczniem br.
W stosunku do lutego ub. roku wzrost produkcji sprzedanej przemysłu odnotowano w 23 (spośród 29) działach przemysłu.

W okresie styczeń - luty br. produkcja sprzedana przemysłu była o 10,3% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu były w lutym br. o 0,1 proc. niższe niż w poprzednim miesiącu. W porównaniu z lutym ubiegłego roku były o 0,7 proc. wyższe.Źródło: www.stat.gov.pl

Dynamika produkcji budowlano–montażowej w grudniu 2006 r.
Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w grudniu 2006 r. wyższa o 17,9% niż przed rokiem i o 44,8% - w porównaniu z listopadem 2006 r.
(2007-1-22)
Dynamika produkcji budowlano–montażowej w październiku 2006 roku
Według wstępnych danych, podanych przez Główny Urząd Statystyczny, produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w październiku br. wyższa o 28,6% niż przed rokiem i o 10,8% - w porównaniu z wrześniem br.
(2006-11-21)
Dynamika produkcji budowlano-montażowej: czerwiec 2006
Według wstępnych danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju była w czerwcu br. wyższa o 15,7% niż przed rokiem i o 24,6% - w porównaniu z majem br.
(2006-7-20)
Produkcja budowlano-montażowa: kwiecień 2006 r.
Według wstępnych danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju, była w kwietniu br. wyższa o 4,1% niż przed rokiem i o 12,4% - w porównaniu z marcem br.
(2006-5-26)
Produkcja budowlano-montażowa: styczeń 2006
Według wstępnych danych, podanych przez Główny Urząd Statystyczny, produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w styczniu 2006 r. niższa o 7,8% w porównaniu ze styczniem 2005 r. i o 72,2% - w stosunku do grudnia 2005 r.
(2006-2-24)