KONIUNKTURA W BUDOWNICTWIE: SIERPIEŃ 2005

W sierpniu ogólna koniunktura w budownictwie oceniana jest nadal korzystnie, bardziej optymistycznie niż w lipcu i lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich czterech lat. Na sytuację tę wpływają lepsze niż w ubiegłym miesiącu, pozytywne oceny bieżącego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Utrzymują się optymistyczne oceny przyszłej koniunktury w budownictwie.

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest oceniany w sierpniu pozytywnie (plus 23), lepiej niż w poprzednim miesiącu (plus 19). Wśród badanych przedsiębiorstw, 34% sygnalizuje poprawę koniunktury, a 11% - jej pogorszenie (w lipcu, odpowiednio, 32% i 13%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.
Przedsiębiorstwa odnotowują bardziej znaczący niż w lipcu wzrost portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe, a w konsekwencji zwiększenie bieżącej produkcji budowlano-montażowej. Prognozy portfela zamówień oraz przyszłej produkcji są również optymistyczne.
Pozytywnie i lepiej niż w ubiegłym miesiącu oceniana jest bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych. Przewiduje się, że w najbliższych miesiącach będzie ona nadal zadowalająca. Na najbliższe trzy miesiące przedsiębiorcy sygnalizują możliwość wzrostu cen realizacji robót budowlano-montażowych, nieco szybszego, niż prognozowano przed miesiącem. Przewiduje się również zwiększenie zatrudnienia w budownictwie, choć w skali mniejszej niż prognozowano przed miesiącem.
Mimo tych pozytywnych ocen koniunktury w budownictwie, jedynie 1,8% jednostek (podobnie jak przed rokiem) nie odczuwa w sierpniu żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (w lipcu br. 2,2%). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są nadal z konkurencją ze strony innych firm. Barierę tę zgłasza 74% przedsiębiorstw wobec 75% przed miesiącem i 71% w sierpniu ub. roku. Drugą najczęściej zgłaszaną barierą jest niedostateczny popyt (50% badanych przedsiębiorstw), chociaż jest ona mniej odczuwalna niż przed miesiącem (w lipcu zgłaszało ją 51% przedsiębiorstw), a także, niż rok wcześniej (57% jednostek w sierpniu ub. roku).
W porównaniu z sierpniem ubiegłego roku zmniejszyło się też znaczenie barier związanych z kosztami materiałów, trudnościami z uzyskaniem kredytów i kosztami finansowej obsługi działalności, natomiast wzrosło znaczenie barier związanych z kosztami zatrudnienia i niedoborem wykwalifikowanych pracowników.
W stosunku do portfela zamówień oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy, 16% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt duże, 71% jako wystarczające, a 13% jako zbyt małe. Oceny te są zbliżone do formułowanych przed miesiącem. W porównaniu z sierpniem ubiegłego roku zmniejsza się udział jednostek oceniających swe zdolności jako nadmierne w stosunku do oczekiwanego portfela zamówień, a zwiększa się odsetek przedsiębiorstw, które oceniają je jako zbyt małe.Źródło: www.stat.gov.pl

Koniunktura w budownictwie: wrzesień 2005
We wrześniu ogólna koniunktura w budownictwie oceniana jest nadal korzystnie, nieco lepiej niż w sierpniu i bardziej optymistycznie niż w analogicznym miesiącu ostatnich sześciu lat
(2005-9-23)