KONIUNKTURA W BUDOWNICTWIE: WRZESIEŃ 2005

We wrześniu ogólna koniunktura w budownictwie oceniana jest nadal korzystnie, nieco lepiej niż w sierpniu i bardziej optymistycznie niż w analogicznym miesiącu ostatnich sześciu lat.

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest oceniany we wrześniu pozytywnie (plus 23), nieco lepiej niż w poprzednim miesiącu (plus 22). Wśród badanych przedsiębiorstw, 33% sygnalizuje poprawę koniunktury, a 10% - jej pogorszenie (w sierpniu odpowiednio 33% i 11%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.
Przedsiębiorstwa odnotowują bardziej znaczący niż w sierpniu wzrost portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe, a w konsekwencji - zwiększenie bieżącej produkcji budowlano-montażowej. Prognozy portfela zamówień są ostrożniejsze niż w sierpniu, natomiast przyszłej produkcji - zbliżone do prognoz z ubiegłego miesiąca.
Pozytywnie i lepiej niż w ubiegłym miesiącu oceniana jest bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych. Przewiduje się, że w najbliższych miesiącach będzie ona nadal zadowalająca. Na najbliższe trzy miesiące przedsiębiorcy sygnalizują możliwość wzrostu cen realizacji robót budowlano-montażowych, nieco szybszego, niż prognozowano przed miesiącem. Przewiduje się utrzymanie dotychczasowego stanu zatrudnienia w budownictwie.
Te pozytywne oceny koniunktury powodują, że nieco więcej jednostek nie odczuwa we wrześniu żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (2,5% wobec 2,3% w sierpniu br. i 1,8% we wrześniu ub. roku). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są nadal z konkurencją ze strony innych firm. Barierę tę zgłasza 77% przedsiębiorstw wobec 73% przed miesiącem i we wrześniu ub. roku. Drugą najczęściej zgłaszaną barierą są koszty zatrudnienia (48% badanych przedsiębiorstw wobec 45% w sierpniu br. i 39% we wrześniu ub. roku).
W porównaniu z wrześniem ubiegłego roku zmniejszyło się znaczenie barier związanych z niedostatecznym popytem, kosztami finansowej obsługi i trudnościami z uzyskaniem kredytów, natomiast wzrosło znaczenie barier związanych z kosztami zatrudnienia i niedoborem wykwalifikowanych pracowników.
W stosunku do portfela zamówień oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy, 15% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt duże, 72% jako wystarczające, a 13% jako zbyt małe. Oceny te są zbliżone do formułowanych przed miesiącem.Źródło: www.stat.gov.pl

Koniunktura w budownictwie: sierpień 2005
W sierpniu ogólna koniunktura w budownictwie oceniana jest nadal korzystnie, bardziej optymistycznie niż w lipcu i lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich czterech lat. Na sytuację tę wpływają lepsze niż w ubiegłym miesiącu, pozytywne oceny bieżącego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Utrzymują się optymistyczne oceny przyszłej koniunktury w budownictwie.
(2005-8-23)