Wymagają oczywiście również znajomości wymagań normowych, egzekwowanych przez inspektorów nadzoru i przyszłych użytkowników oraz świadomości, że prawidłowe wykonanie tynków gipsowych powinno zagwarantować satysfakcjonującą lokatorów nową jakość ścian i sufitów pomieszczeń. Odbiór tynków wykonanych z gipsu tynkarskiego należy przeprowadzić wg. PN-B-10110:2005. Sprawdzeniu podlegają:
zgodność z dokumentacją,
przygotowanie podłoży /czystość, stabilność, gruntowanie/,
rodzaj zastosowanych materiałów /deklaracja zgodności/,
grubość tynku /nie mniej niż 2mm, a na suficie nie więcej niż 15 mm/,
przyczepność tynku do podłoża /nie mniej niż 0,1 N/mm2/,
występowanie wad i uszkodzeń powierzchni,
prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi tynków gipsowych wykonywanych maszynowo nie powinny być wieksze od wartości podanych w tablicy nr 3 normy PN-B-10110:2005 jak niżej:
1. Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większe niż 5 mm w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
2. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 3 mm na długości 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 8 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości.
3. Odchylenie powierzchni i krawędzi tynkuod kierunku poziomego nie większe niż 4 mm na długosci 1 m i ogółem nie więcej niż 8 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
4. Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji dopuszcza się nie większe niż 4 mm na długości 1m.
Prawidłowo wykonany tynk gipsowy powinien mieć gładką jednolitą powierzchnię, bez rys, pęcherzy, zacieków i przebarwień.

mgr inż. Marek Tomasik
Akademia Stosowania Gipsu
ATLAS/DOLINA NIDY


Oddychanie ścian gipsowych
Co to znaczy, że ściany wykończone tynkiem gipsowym regulują wilgotność w pomieszczeniu ?
(2011-7-26)
Płytki na tynkach gipsowych.
Czy można przyklejać płytki ceramiczne do tynków gipsowych?
(2009-6-30)
Właściwości naturalnego gipsu
Jakie cechy i zalety posiada naturalny gips i uzyskane z niego spoiwa gipsowe?
(2009-5-25)
Wykonywanie tynków gipsowych na nierównych podłożach
Czy można wykonywać tynki gipsowe na nierównych ścianach o znacznych odchyłkach od pionu, rzędu 3 cm?
(2006-4-6)
Świeże tynki gipsowe.
Jestem w trakcie wykonywania tynków gipsowych. Proszę o informację, jak należy zadbać o świeżo wykonane tynki gipsowe?
(2006-2-27)
Tynk gipsowy na gładkim betonowym suficie.
Tynki gipsowe na betonowych wylewanych czy prefabrykowanych sufitach należy wykonywać z bezwzględną starannością - bez żadnych uproszczeń czy oszczędności wykonawczych.
(2006-2-6)
Gips i właściwy mikroklimat pomieszczeń.
W zależności od rodzaju konstrukcji budynku oraz technologii wykończenia wnętrz, sposobu ogrzewania i skuteczności wentylacji stwarzamy sobie określony mikroklimat w użytkowanych przez nas pomieszczeniach.
(2005-12-16)
Tynk gipsowy w łazience
Czy mogę wykonać tynk gipsowy w łazience w domku jednorodzinnym?
(2005-12-8)
Tynki gipsowe w nieogrzewanym pomieszczeniu
Czy w okresie jesienno-zimowym mogę wykonywać tynki gipsowe w nieogrzewanym budynku mieszkalnym?
(2004-10-19)
Gipsowe tynki wewnętrzne - historia i przyszłość
(2003-1-28)
Podstawowe wymagania jakościowe dla tynków gipsowych
Tynki gipsowe jako jeden z elementów nowoczesnych technologii dla budownictwa nie są trudne do wykonania, ale wymagają trochę umiejętności i staranności od tynkarzy w czasie wykonywania poszczególnych etapów technologicznych. Wymagają oczywiście również znajomości wymagań normowych, egzekwowanych przez inspektorów nadzoru i przyszłych użytkowników oraz świadomości, że prawidłowe wykonanie tynków gipsowych powinno zagwarantować satysfakcjonującą lokatorów nową jakość ścian i sufitów pomieszczeń.
(2002-10-28)

 Zadaj pytanie