JAKA JEST PRZYCZYNA KOROZYJNOŚCI ZAPRAW GIPSOWYCH I JAK JEJ ZAPOBIEGAĆ?

Zaprawy gipsowe są świetnym materiałem wykończeniowym o wielu zaletach, przyjaznym wykonawcom i użytkownikom. Faktem jest jednak, że pośród wielu zalet mają wspomnianą cechę ujemną, o której nie wolno zapominać. Pamiętając o niej bowiem, możemy w bardzo prosty sposób jej przeciwdziałać, odpowiednio zabezpieczając elementy stalowe narażone na korozję.

Skąd to się bierze, że zaprawy gipsowe zachowują się jak materiał przyspieszający korozję stali? Aktywność korozyjna gipsu związana jest zarówno z jego charakterem chemicznym (zawiera jony SO42-), jak również z dużą porowatością, ułatwiającą dostęp tlenu i cieczy do wnętrza tworzywa gipsowego, oraz niską wartością pH, wynoszącego około 7,0.

Proces korozji stali w gipsie postępuje jednak w sposób zauważalny jedynie w środowisku wilgotnym. Przebiega dość intensywnie w początkowym okresie, w świeżych i twardniejących zaprawach, a zanika w tworzywie wysuszonym. W warunkach powietrzno-suchych (ważna właściwa wentylacja i przewietrzanie pomieszczeń), w temperaturze ok. 20oC i przy wilgotności względnej powietrza ok. 65 %, proces korozji stali w gipsie ustaje praktycznie już po 4 - 6 dniach. Spoiwa gipsowe modyfikowane zawierają również wodorotlenek wapnia, który niezależnie od poprawy własności użytkowych podnosi znacznie pH zaprawy, do 10 - 12, co praktycznie zahamowuje proces korozji stali albo radykalnie go ogranicza.

Dla pełnej ochrony elementów stalowych, stykających się z gipsem, przed korozyjnym działaniem tworzywa gipsowego stosuje się powlekanie ich powierzchni farbami antykorozyjnymi lub powłokami metalicznymi odpornymi na korozję, a także owijanie folią i innymi materiałami ochronnymi. Popularnym zabezpieczeniem np. listew prowadzących, narożników siateczkowych jest wykonywanie ich z blachy ocynkowanej, a narzędzi - ze stali nierdzewnej.

Właściwie zabezpieczając wystające elementy stalowe przed wykonywaniem prac z udziałem zapraw gipsowych, nie narażamy się na ewentualne rdzawe wykwity na ścianach czy sufitach.

mgr inż. Marek Tomasik
Biuro Doradztwa Technicznego i Szkoleń ZPG Dolina Nidy