KONIUNKTURA W BUDOWNICTWIE W PAŹDZIERNIKU 2006 R.

W październiku ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest optymistycznie, lepiej niż w analogicznych miesiącach od 1993 r., choć nieco gorzej niż we wrześniu.

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się w październiku na poziomie plus 33 (we wrześniu plus 36). Wśród badanych przedsiębiorstw 39% sygnalizuje poprawę koniunktury, a 6% – jej pogorszenie (we wrześniu odpowiednio 42% i 6%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

W październiku przedsiębiorstwa odnotowują wzrost portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe zbliżony do sygnalizowanego we wrześniu. W dalszym ciągu rozszerzana jest produkcja budowlano-montażowa. Przewidywania na najbliższe trzy miesiące w zakresie portfela zamówień i produkcji są nadal korzystne, choć ostrożniejsze od prognoz z września. W konsekwencji należy oczekiwać nieco wolniejszego wzrostu zatrudnienia w budownictwie.

Nadal poprawia się sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych. W najbliższych miesiącach sytuacja finansowa może być korzystna, choć przewidywania są nieco ostrożniejsze od prognoz z ubiegłego miesiąca.

Na najbliższe trzy miesiące przedsiębiorcy sygnalizują wzrost cen realizacji robót budowlano-montażowych, nieco szybszy, niż wskazywała prognoza z września.

Spośród badanych jednostek 4% deklaruje, że nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (3,7% we wrześniu br. i 2,3% w październiku zeszłego roku). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z konkurencją ze strony innych firm (barierę tę zgłasza podobnie jak przed miesiącem 61% przedsiębiorstw, w październiku 2005 roku – 75%). Drugą najczęściej zgłaszaną barierą są koszty zatrudnienia (53% badanych przedsiębiorstw w październiku i przed miesiącem br. wobec 45% w październiku 2005 r.). W porównaniu z październikiem ubiegłego roku w najbardziej znaczącym stopniu zmalała uciążliwość bariery związanej z niedostatecznym popytem (z 42% do 22%). Zdecydowanie wzrosło znaczenie bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (z 22% do 50%).

W stosunku do oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy portfela zamówień 5% przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt duże, 74% jako wystarczające, a 21% jako zbyt małe.
Przedsiębiorstwa przewidują, że nakłady na działalność inwestycyjną w budownictwie w stosunku do poniesionych w 2005 roku mogą nieznacznie wzrosnąć. Spośród badanych przedsiębiorstw 15% nie planuje żadnej działalności inwestycyjnej w ciągu najbliższych 12 miesięcy (18% w marcu br. wobec 16% przed rokiem). Wśród pozostałych respondentów 76% przewiduje, że ich działalność inwestycyjna dotyczyć będzie nowych inwestycji (74% w marcu br. wobec 72% przed rokiem), 63% – inwestycji modernizacyjnych (67% w marcu br. wobec 64% przed rokiem).Źródło: www.stat.gov.pl

Ogólny klimat koniunktury gospodarczej w budownictwie: wrzesień 2006
Ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się we wrześniu na poziomie plus 36 (w sierpniu plus 37).
(2006-9-29)