OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH - CZ.I

System legalizacji wyrobów budowlanych w Polsce, stanowiący istotny fragment przepisów budowlanych, kształtowany jest od 1994 roku (uchwalenie nowego Prawa Budowlanego) w oparciu o regulacje w tym zakresie zawarte w dyrektywie Rady nr 89/106/EWG w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich, dotyczących wyrobów budowlanych.

Obecne przepisy dotyczące dopuszczania do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych uwzględniają proces dostosowywania polskiego prawa do wymagań Unii Europejskiej. Do czasu uzyskania przez Polskę członkostwa, co nastąpi 1 maja 2004 roku, na polskim rynku budownictwa funkcjonuje krajowy system dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania, będący w zasadzie autonomicznym w stosunku do regulacji unijnych w tym zakresie. Z dniem naszego akcesu do Unii będzie w naszym kraju obowiązywał europejski system dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania, umożliwiający swobodny ich przepływ na całym wspólnym rynku. W polskim prawie system ten jest już wdrożony, ale przepisy wejdą w życie dopiero z chwilą uzyskania członkostwa w Unii.

Podstawy prawne określające obecnie zasady i procedury dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym również na wspólnym rynku europejskim:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r., nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami). Określa ona podstawowe zasady i procedury dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania. Warto dodać, że 7 lipca 2003 roku wejdzie w życie kolejna nowela tej ustawy.

2. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy Prawo budowlane:

# Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 w sprawie wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 55, poz. 250 z późniejszymi zmianami). Zawiera ono wykaz wyrobów budowlanych, które nie podlegają określonym w ustawie Prawo budowlane procedurom dopuszczającym wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania.
# Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania (Dz.U. nr 113, poz. 728). Określa ono m.in. systemy zgodności wyrobu budowlanego z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
# Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1998 r., nr 107, poz. 679 i Dz.U. z 2002 r. nr 8 poz.71). Określa ono m.in. zasady udzielania, uchylania lub zmiany aprobat technicznych oraz prezentuje jednostki upoważnione do wydawania aprobat technicznych.
# Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznaczania wyrobów znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779). Określa ono m.in. systemy oceny zgodności wyrobów budowlanych ze zharmonizowanymi normami technicznymi lub krajowymi specyfikacjami technicznymi państw członkowskich Unii oraz sposób oznaczania wyrobów budowlanych znakiem CE).
# Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany. (Dz.U. nr 209, poz. 1780).
# Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu wyrobów budowlanych, które mogą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wyłącznie po ich oznaczeniu znakowaniem CE. Rozporządzenie to ma być opublikowane w br.

3. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. nr 55, poz. 250 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Określa ona m in. zasady i tryb certyfikacji zgodności oraz certyfikacji na znak bezpieczeństwa.

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone od obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U. nr 55, poz. 362).

5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 166, poz. 1360). Dostosowuje ona funkcjonujący w Polsce system badań i certyfikacji do zasad obowiązujących w tym zakresie w Unii Europejskiej.

W kolejnych cyklach „Temat tygodnia” omówione zostaną szczegółowo główne założenia systemu dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania.Źródło: Materiały konferencyjne "Polski System Oceny Zgodności"

Ocena zgodności wyrobów budowlanych – cz.II
Podstawowe zasady i tryb dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie określa ustawa – Prawo budowlane.
(2003-7-9)
Certyfikacja wyrobów budowlanych
Obrót i powszechne stosowanie wyrobów budowlanych w Polsce obecnie i po uzyskaniu członkowstwa Polski w Unii Europejskiej.
(2002-7-15)