OBRÓT I STOSOWANIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PRZED I PO 1 MAJA 2004

W związku z zapytaniami dotyczącymi funkcjonowania rynku materiałów budowlanych po naszej akcesji do UE informujemy, że po 1 maja br. będzie obowiązywać nowa ustawa o wyrobach budowlanych (projekt ustawy znajduje się aktualnie w Sejmie).

Na terenie Polski obowiązywać będą dwa systemy:
- z dotychczasowym znakiem budowlanym B - tzw. system krajowy,
- ze znakowaniem CE - tzw. system europejski.

System krajowy będzie analogiczny jak dotychczasowy system wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych. W systemie tzw. europejskim, zgodnie z Dyrektywą wyroby budowlane 89/106/EEC, obowiązują cztery następujące systemy oceny zgdoności:

  • system 1 (wstępne badania typu: prowadzone przez producenta lub notyfikowane laboratorium, badanie próbek pobranych zgodnie z planem badań przez producenta lub jednostkę notyfikowaną, audyt producenta przez jednostkę certyfikującą w stosownym zakresie, zakładową kontrola produkcji, wstępna inspekcja zakładowej kontroli produkcji przez jednostkę certyfikującą w odpowiednim zakresie, stały nadzór i kontrola jednostki ceryfikującej w odpowiednim zakresie),
  • system 2 (wstępne badania typu: prowadzone przez producenta, zakładowa kontrola jakości, ewentualność badań próbek pobranych u producenta zgodnie z ustalonym planem badań, certyfikacja zakładowej kontroli jakości, wstępna inspekcja producenta i zakładowej kontroli produkcji, ewentualność ciągłego nadzoru i oceny zakładowej kontroli produkcji),
  • system 3 (wstępne badania typu: prowadzone przez jednostkę notyfikowaną, zakładowa kontrola jakości),
  • system 4 (wstępne badania typu: prowadzone przez producenta, zakłądowa kontrola produkcji).

Ocena zgodności prowadząca do oznakowania znakiem CE może być stosowana tylko i wyłącznie w przypadku, gdy dla danego wyrobu istnieje norma zharmonizowana na poziomie europejskim lub wydana została europejska aprobata techniczna.
Listę norm zharmonizowanych z Dyrektywani UE ogłasza na terytorium RP Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Do chwili obecnej ukazały się dwa obwieszczenia Prezesa PKN (z dnia 29 lipca 2003 roku (Mon. Pol. nr 46, poz. 693) i 19 grudnia 2003 roku(Mon. Pol. z 2004 roku nr 7, poz. 117). Obwieszczenia te w załączniku nr 4 publikuja listę norm zharmonizowanych z Dyrektywą wyroby budowlane 89/106/EEC. W załączniku tym, z zakresu działalności naszej Grupy ATLAS, znajdują się następujące normy zharmonizowane:
  1. PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych - Definicje, wymagania, metody badań,
  2. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu część 2 - Domieszki do betonu,
  3. PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne.
Jak wynika z powyższej listy norm zharmonizowanych, póki co, niewiele wyrobów z oferowanej przez naszą Grupę produkcji ma przedmiotowe normy zharmonizowane.

Dr inż. Jacek Michalak
Grupa ATLAS