KONIUNKTURA W BUDOWNICTWIE: PAŹDZIERNIK 2005

W październiku 2005 ogólna koniunktura w budownictwie oceniana jest nadal korzystnie, nieco gorzej niż we wrześniu, ale bardziej optymistycznie niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest oceniany w październiku br. pozytywnie (plus 20), nieco gorzej niż w poprzednim miesiącu (plus 22). Wśród badanych przedsiębiorstw 32% sygnalizuje poprawę koniunktury, a 12% - jej pogorszenie (we wrześniu odpowiednio 32% i 10%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Przedsiębiorstwa odnotowują niższy niż we wrześniu wzrost zarówno portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe, jak i bieżącej produkcji budowlano-montażowej. Pozytywnie i lepiej niż w ubiegłym miesiącu oceniana jest bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych. Przewidywania na najbliższe miesiące są jednak nieco ostrożniejsze. Przedsiębiorcy sygnalizują możliwość wzrostu cen realizacji robót budowlano-montażowych, nieco szybszego, niż prognozowano przed miesiącem. Przewiduje się niewielkie zmniejszenie dotychczasowego stanu zatrudnienia w budownictwie.

Mimo pozytywnych ocen koniunktury, tylko 2,1% jednostek nie odczuwa w październiku żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (2,6% we wrześniu br. i 2,5% w październiku ub. roku). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są nadal z konkurencją ze strony innych firm. Barierę tę zgłasza 75% przedsiębiorstw wobec 76% przed miesiącem i 71% w październiku ub. roku. Drugą najczęściej zgłaszaną barierą są koszty zatrudnienia (46% badanych przedsiębiorstw wobec 48% we wrześniu br. i 39% w październiku ub. roku). W porównaniu z październikiem ubiegłego roku zmniejszyło się znaczenie barier związanych z niedostatecznym popytem, trudnościami z uzyskaniem kredytów, kosztami materiałów i kosztami finansowej obsługi, natomiast wzrosło znaczenie barier związanych przede wszystkim z niedoborem wykwalifikowanych pracowników i kosztami zatrudnienia.

W stosunku do portfela zamówień oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy 12% przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt duże, 74% jako wystarczające, a 14% jako zbyt małe. Oceny te są zbliżone do formułowanych przed miesiącem.Źródło: www.stat.gov.pl