Po co geodeta na budowie?

Geodezja jest jedna z najstarszych dyscyplin naukowych na świecie. Słowo geodezja pochodzi ze starożytności, z języka greckiego i oznacza dzielenie ziemi. Terminem tym określano nie tylko pomiar i podział obszarów , ale również badania kształtu i wielkości globu ziemskiego.

Wyniki prac geodezyjnych przedstawia się najczęściej w postaci map, na których , w zależności od przyjętej skali, umieszcza się szczegóły sytuacyjne i wysokościowe opisywanego terenu. Wszelkie działania dotyczące kształtowania przestrzeni nie mogą obejść się bez opracowań geodezyjnych. Potencjalny inwestor po raz pierwszy z pracą geodetów styka się w Urzędzie Miasta lub Gminy. Tam udajemy się po informację czy na wybranej przez nas działce będziemy mogli wybudować zaplanowaną przez nas inwestycję. Dowiadujemy się o tym z planu zagospodarowania przestrzennego. Plany te opracowywane są dla poszczególnych obszarów na mapach wielkoskalowych obejmujących daną gminę , osiedle itp. W celu uzyskania od organu administracji samorządowej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wystarczy przedłożyć mapę działki zakupioną w ośrodku geodezyjno – kartograficznym właściwym dla danej gminy. Na tej mapie organ określi nam m.in. linie zabudowy planowanej inwestycji. Jeżeli zdecydujemy iż są one zgodne z naszymi wymaganiami możemy przejść do etapu projektowania. Tutaj następuje nasz pierwszy kontakt z geodetą. Jednym z podstawowych elementów projektu budowlanego jest plan zagospodarowania terenu działki. Plan taki może być wykonany jedynie na bazie aktualnej mapy do celów projektowych. Wykonanie takiej mapy należy zlecić geodecie. Przy tek okazji można w wypadku wątpliwości zlecić wznowienie granic działki, które kończy się ustawieniem kamieni granicznych , a więc określeniem dokładnego kształtu i wielkości działki. Przy wyborze biura geodezyjnego kierujemy się solidnością i terminowością. O tym najlepiej dowiedzieć się od znajomych, którzy proces inwestycyjny mają już poza sobą. Ceny za wykonanie mapy do celów projektowych są raczej ujednolicone dla poszczególnych regionów kraju Na tę mapę geodeta nanosi ewentualne zmiany sytuacji w terenie które mogły wydarzyć się od ostatniej aktualizacji. W trakcie projektowania potrzebne nam będzie kilka egzemplarzy z pieczątką geodety, gdyż oprócz projektu budowlanego potrzebne one są wszystkim projektantom branż instalacyjnych. Zwieńczeniem działań projektowych jest pozwolenie na budowę – to po zgłoszeniu rozpoczęcia robót możliwość wejścia na budowę ekip wykonawczych. I tutaj początek również należy do geodety. Na podstawie planu zagaspodarowania terenu działki wytycza on charakterystyczne punkty, osie ścian konstrukcyjnych oraz wszystkich ważnych elementów konstrukcyjnych np. słupów. Najlepiej zlecić wytyczenie razem z wykonaniem ław drucianych . Tyczenie geodeta poświadcza odpowiednim wpisem do dziennika budowy a szkic przekazuje inwestorowi. Na czas realizacji inwestycji nie traćmy kontaktu z naszym geodetą. Zgłaszajmy każdą naszą wątpliwość odnośnie lokalizacji obiektu, położenia głównych elementów konstrukcyjnych, gdyż ewentualne pomyłki wykonawcy mogą mieć dla nas groźne następstwa. Zwłaszcza jeśli chodzi o nieprzekraczalne odległości linii zabudowy od granic działki. Pamiętajmy też że każde przyłącze a więc energia elektryczna, gaz , woda , kanalizacja itp., musi być przed zasypaniem zinwentaryzowane przez geodetę, a odpowiedni wpis musi znaleźć się w dzienniku budowy. Pomiar powykonawczy sieci jest podstawą do uzyskania protokołu odbioru. Po zakończeniu prac budowlanych musimy obiekt zgłosić do odbioru i użytkowania. Jednym z podstawowych dokumentów potrzebnych do tego jest pomiar powykonawczy inwestycji. Jak więc widzimy wybór geodety jest jednym z ważniejszych wyborów podczas realizacji inwestycji. Towarzyszy on nam od momentu wyboru działki aż do zakończenia budowy. Od jego solidności i dyspozycyjności zależy bardzo wiele. Skorygować też może wiele błędów zwłaszcza przy wykańczaniu budowy metodą gospodarczą przez niedoświadczone ekipy budowlane.
Podsumowując, geodeta na budowie potrzebny jest do następujących czynności:
- Mapa do celów opiniodawczych z właściwego ośrodka geodezyjnego kartograficznego,
- Mapa do celów projektowych z mapą władania i wykazem właścicieli
- Ewentualne wznowienie i określenie granic działki w terenie
- Tyczenie obiektu budowlanego
- Obsługa geodezyjna w trakcie realizacji inwestycji
- Pomiary powykonawcze sieci zewnętrznych i samego obiektu
- Wykonanie opisu i wykazu zmian gruntowych celem zgłoszenia obiektu w wydziale ksiąg wieczystych.

mgr inż. Piotr Gendera
Grupa ATLAS