JAKIE ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM?

W minionym tygodniu Sejm uchwalił zmiany w prawie budowlanym oraz w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym. Jeżeli zmiany ustawy zaakceptuje prezydent, najprawdopodobniej wejdą one w życie na przełomie czerwca i lipca br.

Jakie najistotniejsze zmiany przyniesie nowelizacja ustawy? Wydaje się, że najistotniejsza zmiana dotyczy łagodniejszego traktowania samowoli budowlanych. W myśl nowelizacji bezwzględna rozbiórka dotyczyć będzie tylko obiektów, które zostały wybudowane niezgodnie ze sztuką budowlaną oraz zostały posadowione w miejscu niedozwolonym przez plan zagospodarowania przestrzennego. Budowa, która zostanie rozpoczęta będzie co prawda musiała być zatrzymana ale po spełnieniu kilku warunków będzie mogła być zalegalizowana. Inwestor takiej budowy będzie musiał w określonym terminie dostarczyć wymagane prawem dokumenty, które będą podstawą zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót. Oprócz tego inwestor będzie musiał wnieść tzw. opłatę legalizacyjną, której wysokość będzie uzależniona od rodzaju budynku.
Nie została natomiast uchwalona rządowa propozycja wprowadzenia systemu obowiązkowych kontroli budów przez nadzór budowlany, na koszt inwestora.
Inne istotne zmiany w prawie budowlanym to:
- poszerzenie listy obiektów, na budowę, których nie będzie wymagane pozwolenie na budowę,
- zniesienie wymogu wykazania się przez inwestora dokumentem stwierdzającym „prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane”. Wystarczające będzie jedynie złożenie przez inwestora oświadczenia o prawie do działki,
- wprowadzenie kar dla urzędników, którzy w terminie nie wydadzą pozwolenia,
- utrudnienia dla osób i organizacji, które będą chcieli blokować budowy.

W trakcie ubiegło tygodniowych obrad Sejm uchwalił również zmiany w ustawie o planowaniu przestrzennym. Ma ona za zadanie, zdaniem rządu, przede wszystkim uproszczenie procedur. Najważniejsze zmiany w ustawie dotyczą:
- każda aktualizacja i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego będzie wykładana do publicznego wglądu. Mieszkańcy będą mogli wnosić na etapie projektu swoje uwagi.
- tworzony na podstawie studium miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie musiał być bardzo szczegółowy – będzie musiał zawierać np. parametry techniczne budynków. Jednakże gmina sama będzie decydować do jakich terenów chce mieć taki szczegółowy plan.
- na etapie tworzenia planu nie będzie on mógł być zaskarżony do NSA. Będzie to możliwe dopiero po uchwaleniu planu ale będą go mogły zaskarżyć tylko te osoby, które mają w tym interes prawny. Nie będzie to jednak blokowało jego wejścia w życie.
- gminy będą zobowiązane opracować prognozę finansową uchwalenia planu. Znaleźć się w niej powinna np. informacja o kosztach budowy infrastruktury.
- dzięki uszczegółowieniu planów inwestorzy będą mogli na ich podstawie uzyskać pozwolenie na budowę. W dalszym ciągu jednak będą musieli występować o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego w przypadku gdy planowana inwestycja będzie miała miejsce na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego.Źródło: Gazeta Wyborcza z dn.31.03.2003