BUDOWNICTWO: ZMIANY W PRZEPISACH PO 1 STYCZNIA

Po 1 stycznia br. weszło kilka nowych przepisów budowlanych. Kilka następnych jest w trakcie przygotowywania. Dziś chcemy powiedzieć kilka słów na temat pozwoleń na budowę oraz odstępstw od projektu budowlanego.

Kupując działkę z przeznaczeniem pod budowę warto sprawdzić, czy leży ona na terenie, dla którego gmina uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego lub jak przygotowanie tego planu jest zaawansowane. Stare plany straciły ważność 1 stycznia br. Natomiast gminy zostały zobowiązane do tworzenia nowych szczegółowych planów, które będą podstawą do wydawania pozwoleń na budowę. Niestety obecnie większość gmin tego typu planów nie ma. W takim przypadku przed uzyskaniem pozwolenia trzeba zdobyć decyzję o warunkach zabudowy, a podstawą do wydania pozwolenia jest m.in. zachowanie tzw. zasady dobrego sąsiedztwa, czyli upraszczając, nawiązanie do istniejącej zabudowy.

Gorzej gdy działka leży w szczerym polu. Jeżeli nie ma żadnych obiektów w sąsiedztwie wtedy nie można na niej nic budować, dopóki nie zostanie uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego. Należy przy tym dodać, że po pozwolenie na budowę trzeba się teraz udać do starostwa.

Od tego roku obowiązkowe stają się kontrole zgodności realizowanej inwestycji z projektem. Nie dotyczy to budownictwa jednorodzinnego, ale obowiązuje w przypadku budynków wielorodzinnych i większych obiektów komercyjnych. Informacja, czy konkretna inwestycja objęta jest obowiązkiem takiej kontroli znajduje się w pozwoleniu na budowę. Celem kontroli jest zdyscyplinowanie inwestorów do realizowania obiektu zgodnie z projektem. W razie istotnych odstępstw inwestorowi grozi kara finansowa i konieczność ubiegania się o nowe pozwolenie. Ustawa nie definiuje jednak pojęcia istotnego odstępstwa. Zdaniem Pawła Ziemskiego, radcy głównego inspektora nadzoru budowlanego, odstępstwo należy rozpatrywać od strony skutków, jakie w konkretnym przypadku może wywołać.

Ważne jest natomiast to, iż w przypadku odstępstw inwestor może pytać urząd nadzoru budowlanego, czy jest ono istotne. Urząd ma obowiązek odpowiedzieć w ciągu 14 dni. Brak odpowiedzi oznacza, że odstępstwo istotne nie jest.

Warto pamiętać również, że zasiedlając budynek jednorodzinny bez zgłoszenia go do użytkowania narażamy się na karę. W przypadku budynków wielorodzinnych kara taka wynosi obecnie 500 zł, lecz może być wymierzana wielokrotnie. W przygotowywanej nowelizacji prawa budowlanego kara ta ma być o dwie trzecie wyższa.

Przygotowywany jest również projekt ustawy o wyrobach budowlanych. Ma ona wyeliminować z obrotu materiały, które nie mają certyfikatów dopuszczających do sprzedaży w krajach UE lub przynajmniej w Polsce. Przepisy te dałyby inspektorom nadzoru budowlanego prawo do kontrolowania placówek handlowych, czy sprzedają one materiały z odpowiednimi certyfikatami.Źródło: Rzeczpospolita – Nieruchomości - z dn. 12.01.2004 r.