NOWA USTAWA O ZMIANIE USTAWY - PRAWO BUDOWLANE ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW

Nowa ustawa zacznie obowiązywać od 10.07.br. Zmiany, które są w niej zawarte, dotyczą również spraw związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji. Jakie zmiany czekają nas przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę?

Należy pamiętać, że roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (za wyjątkiem tych realizacji, które zgodnie z przepisami wymagają jedynie zgłoszenia).
Pozwolenia na budowę wydaje starosta powiatowy, który może przekazać swoje uprawnienia w tym zakresie gminom. Decyzję wówczas wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wszelkie odwołania od decyzji rozpatrywane są przez właściwego dla danego terenu wojewodę.
Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
1) 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami
* opracowanie projektu można zlecić architektowi, albo skorzystać z gotowych powtarzalnych projektów. Wszelkie wymagania dotyczące projektów budowlanych określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140, poz. 906).
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
* dokumentem najczęściej dołączanym do wniosku jest wypis z księgi wieczystej, który można uzyskać wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego według miejsca położenia nieruchomości. Innymi dokumentami potwierdzającymi prawo do dysponowania działką mogą być: akt notarialny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub np. umowa użyczenia lub dzierżawy, z której wynika zgoda właściciela na prowadzenie prac budowlanych przez osobę dzierżawiącą dany teren
3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
* istotną rzeczą przed inwestowaniem w dany teren jest zwrócenie się do właściwego terytorialnie urzędu gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Otrzymanie powyższej decyzji nie kolidujące z naszymi planami do danego terenu pozwoli nam na upewnienie się, że nie będziemy mieli problemów z wykorzystaniem terenu zgodnie z naszymi założeniami. Nie wymagają ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu roboty budowlane związane z remontem lub przebudową nie powodujące zmiany sposobu zagospodarowania terenu
4) warunki techniczne przyłączy do sieci (wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej)
* po zakończeniu prac należy dokonać sprawdzenia technicznego wykonanych przyłączy i po uzyskaniu pozytywnej opinii można ubiegać się o zawarcie umów na dostawę wody, energii elektrycznej oraz gazu

W nowej ustawie uległ zmianie katalog obiektów i robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Pozwoliło to na zakwalifikowanie niektórych niewielkich obiektów dotyczących np. infrastruktury drogowej (wiaty przystankowe, zatoki parkingowe) do tych, dla których wymagane jest jedynie zgłoszenie. Również w związku z coraz większą popularnością instalacji zbiornikowej na gaz płynny instalacje pojedynczych zbiorników o pojemności do 7 m3, przeznaczone do zasilania instalacji gazowych w budynkach wymagają jedynie zgłoszenia. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata.

mgr inż. Andrzej Błaszczuk
Grupa ATLAS


Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
27 maja 2004 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia ministra infrastruktury z 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(2004-5-27)