NOWELIZACJA USTAWY DOTYCZĄCEJ ZWROTU VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE

Przyjęta 7 grudnia przez Sejm, nowela ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym ma uprościć procedury składania wniosków w urzędach skarbowych.

Nowela nie wprowadza istotnych zmian do obecnie obowiązującej procedury zwrotu wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Głównym celem nowelizacji jest usunięcie luk prawnych i wątpliwości interpretacyjnych, jakie pojawiły się w ciągu prawie roku stosowania. Nowelizacja upraszcza zasady obliczania limitu kwoty zwrotu, co przyspieszy składanie wniosków do urzędów skarbowych. W przypadku małżeństwa będzie ona obliczana na moment poniesienia wydatku uprawniającego do zwrotu, a nie na moment złożenia wniosku. Według ustawy, za limit kwoty zwrotu byłaby przyjmowana cena 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ogłoszona przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na kwartał przed złożeniem wniosku.

O zwrot części wydatków można się ubiegać w terminie do sześciu miesięcy od zakończenia budowy bądź w trakcie inwestycji, jeden raz w każdym roku podatkowym. Wniosek można składać najpóźniej do końca czerwca 2008 r. Podstawą zwrotu części wydatków są faktury VAT wystawione na podatnika. Aby uzyskać zwrot części zapłaconego VAT-u, należy złożyć w urzędzie skarbowym wniosek; musi on zawierać dane osobowe podatnika, adres zamieszkania, numer NIP oraz informacje o poniesionych wydatkach i obliczeniu wysokości refundacji. Trzeba też zamieścić informację o rodzaju inwestycji (czy jest to remont, budowa, rozbudowa czy nadbudowa) oraz o stopniu jej zaawansowania. Do wniosku należy dołączyć też kopie faktur i pozwolenia na budowę lub tytuł prawny do lokalu. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu obliczania należnego zwrotu zamieszczone są na stronie internetowej resortu finansów.

Urząd skarbowy ma 6 miesięcy na wydanie decyzji o zwrocie wydatków. Wypłata zwrotu następuje w terminie 25 dni od daty doręczenia decyzji.Źródło: Gazeta Wyborcza z dn.08.12.2006