WYDATKI NA REMONT I MODERNIZACJĘ

Wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawa prawna

Art. 27a ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2 updof

Sposób odliczenia

Odliczenie od podatku

Maksymalna wysokość wydatków

W okresie 2003 - 2005 - łącznie 19% poniesionych wydatków, nie więcej niż:

a) 70 x 2700 x 3% = 5670 zł, w przypadku budynków mieszkalnych lub wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej

b) 70 x 2700 x 2,5% = 4725 zł, w przypadku lokali mieszkalnych

W przypadku zbiegu odliczeń obowiązuje górny limit z punktu a.

Jeżeli podatnik, dokonując remontu lub modernizacji budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, ponosi wydatki na remont lub modernizację instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych i w związku z tymi wydatkami przekracza limity odliczeń określone powyżej, wysokość odliczeń podwyższa się o:

70 x 2700 x 0,5% = 945 zł

Ulga przysługuje od roku podatkowego, w którym łączne wydatki, począwszy od początku okresu trzyletniego, osiągnęły 567 zł (0,3% x 189.000 zł)

Dokumentowanie wydatków

Na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodu odprawy celnej, a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej - na podstawie dowodu tej wpłaty,

Uwagi

Limit ulgi dotyczy obojga małżonków łącznie (jedna ulga na małżeństwo), z wyjątkiem małżonków, w stosunku do których orzeczono separację.

Jeżeli:

1) małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu - odliczeń dokonuje się zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych bądź od podatku każdego z małżonków, w proporcji wskazanej we wniosku, bądź od podatku jednego z małżonków,

2) małżonkowie przed zawarciem związku małżeńskiego, w okresie obowiązywania ustawy, korzystali z odliczeń od podatku, o kwotę dokonanych odliczeń zmniejsza się odpowiednie kwoty limitów

3) małżonkowie, w czasie trwania związku małżeńskiego lub do momentu orzeczenia separacji, korzystali - w okresie obowiązywania ustawy - z odliczeń od podatku, a następnie związek małżeński ustał lub została orzeczona separacja - przysługująca każdemu z małżonków kwota odliczenia podlega zmniejszeniu o kwotę odliczeń dokonanych w czasie trwania związku małżeńskiego lub do momentu orzeczenia separacji, w wysokości po 50% tych odliczeń, jeżeli byli opodatkowani łącznie, a jeżeli byli opodatkowani odrębnie - w wysokości odliczenia dokonanego przez każdego z nich.

Ulga dotyczy budynków i lokali znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej PolskiejŹródło: www.onet.pl