NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

27 maja 2004 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia ministra infrastruktury z 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W nowelizacji zostało uchylone wiele paragrafów, których treść już uregulowano w innych ustawach, jak również tych, które nie były zgodne z innymi zapisami rozporządzenia i prawa budowlanego. Sprecyzowane zostały niektóre pojęcia. Dołączono również wykaz polskich norm decydujących o bezpieczeństwie ludzi i mienia - np. dotyczących instalacji elektrycznych.

Znacznie zmieniły się też przepisy dotyczące odległości między budynkami a granicą działki. Główna zasada, że odległość między granicą działki budowlanej a ścianą budynku bez drzwi i okien powinna wynosić trzy metry, a w razie istnienia otworów okiennych i drzwiowych cztery metry, pozostała bez zmian. Zmienił się jednak sposób podejścia do odstępstw od tej zasady. Nowelizacja rozporządzenia wprowadziła możliwość wydania zgody na budowę w odległości 1,5 metra od granicy działki lub przy granicym, bez konieczności występowania o upoważnienie, ale tylko w określonych przypadkach. Na przykład, jeżeli wynika to z miejscowego planu zagospodarowania lub ze względu na rozmiary działki.

Został uchylony ustęp 3 paragrafu 13 rozporządzenia, dotyczący odległości między budynkami wielorodzinnymi. Odległość ta dawniej nie mogła być mniejsza niż 20 metrów. Teraz odległości między budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi jest limitowana jedynie ich wysokością i warunkiem, by nie przesłaniały okien w budynkach sąsiednich. Nowo powstająca lub istniejąca nieruchomość nie może zasłaniać światła słonecznego.

Wprowadzono też zmiany mające ułatwić życie osobom niepełnosprawnym. Dotyczą zasad, jakich muszą przestrzegać projektanci budynków. Nałożono na nich wiele obowiązków - np. konieczność zapewnienia w budynku bez windy dostępu do mieszkań na parterze oraz do garaży podziemnych. Inwestor musi wtedy zainstalować pochylnie lub odpowiednie urządzenie techniczne. Jeżeli w budynku jest winda, ale zatrzymuje się na półpiętrze, inwestor musi również zapewnić możliwość dostania się przez niepełnosprawnego na poszczególne kondygnacje. Nowelizacja wprowadziła ten obowiązek w przypadku nowo budowanych budynków biurowych i socjalnych.Źródło: Rzeczpospolita Nieruchomości z dn.24.05.2004

Nowa Ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw
Nowa ustawa zacznie obowiązywać od 10.07.br. Zmiany, które są w niej zawarte, dotyczą również spraw związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji. Jakie zmiany czekają nas przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę?
(2003-6-23)