JAK TO JEST Z KSIĘGAMI WIECZYSTYMI

Najogólniej, księgi wieczyste są to rejestry, które ustalają stan prawny nieruchomości – kto jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym domu, gruntu lub działki. Rejestry te prowadzone są przez sądy rejonowe.

Znajomość stanu prawnego nieruchomości jest podstawą przy zawieraniu wszystkich transakcji z nią związanych, jak również ustalaniu komu i w jakiej części nieruchomość ta przypada.
Wszystkie księgi wieczyste zawierają cztery działy:
- w dziale pierwszym znajduje się tzw. oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw
związanych z jej własnością;
- dział drugi jest przeznaczony na wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego;
- dział trzeci poświęcony jest na wpisy tzw. ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw;
- w dziale czwartym znajdują się wpisy dotyczące hipotek.
Księgi wieczyste zakłada się dla nieruchomości:
- których księgi uległy zagubieniu
- których księgi uległy zniszczeniu
- które jeszcze ich nie mają

Aby założyć księgę wieczystą, należy złożyć wniosek w sądzie rejonowym wyznaczonym do jej prowadzenia. We wniosku należy podać:
- miejsce położenia nieruchomości
- obszar nieruchomości i sposób jej wykorzystania
- wszystkich uprawnionych na których rzecz wpisana ma być własność
- tytuł do własności nieruchomości
- wyszczególnienie ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość lub ograniczenia w rozporządzaniu nią.
Do wniosku należy dołączyć również dokumenty, które poświadczają nabycie nieruchomości, np. akt notarialny. Akt notarialny jest konieczny w szczególności dla:
- umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości,
- umowy przenoszącej własność, aby wykonać istniejące uprzednio zobowiązanie,
- zrzeczenia się własności nieruchomości,
- umowy zbycia własnościowego lokalu lub domu.
Na podstawie wniosku z załączonymi dokumentami właściwy sąd rejonowy zakłada księgę wieczystą dokonując w niej odpowiednich wpisów.
Podstawą wpisów do ksiąg wieczystych są również prawomocne lub natychmiast wykonalne orzeczenia sądowe, ugody sądowe, oświadczenia woli.
Treść ksiąg wieczystych jest dostępna dla każdego kto jest zainteresowany nieruchomością w tym również dla notariusza. Dostęp jest możliwy jednak tylko w obecności pracownika sądu. Z księgi wieczystej wydawane są odpisy według ostatniego stanu wpisów. Odpis taki mogą uzyskać osoby prawnie zainteresowane, sąd, prokurator, notariusz, administracja rządowa, zarząd gminy.