OSTATNIE ZMIANY W PRAWIE SPÓŁDZIELCZYM

Po raz kolejny znowelizowane zostały: prawo spółdzielcze oraz ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Dzięki temu ujednolicone zostały bonifikaty przy wykupie mieszkań, które będą wynosić 50 proc. Wzrasta również odpowiedzialność członków zarządów spółdzielni, którym - za niegospodarność – będzie groziła kara więzienia.

Do tej pory wysokość bonifikaty, jaka przysługiwała przy przekształceniu praw, ustalało walne zgromadzenie i zapisywało ją w statucie spółdzielni, czyli w każdej spółdzielni mogła być ona inna. Obecnie ustawodawca określił, że bonifikata wynosi 50 proc. wartości pomocy uzyskanej przez spółdzielnię ze środków publicznych lub innych, zwaloryzowanej do aktualnej wartości rynkowej lokalu. Jednak osoby które złożyły wnioski przed wejściem w życie nowelizacji będą korzystały z dotychczas obowiązujących bonifikat.

Do tej pory kupując własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego trzeba było zostać przyjętym w poczet spółdzielni, inaczej nie można było stać się właścicielem mieszkania. Obecnie właściciel mieszkania spółdzielczego kupionego z drugiej ręki nie musi być jej członkiem

Stosując się do ostatniej nowelizacji, spółdzielnia nie będzie teraz mogła odmówić przyjęcia w poczet swoich członków małżonka spółdzielcy.Źródło: Rzeczpospolita z dn. 01.08.2005 r.