URZĘDY SKARBOWE KWESTIONUJĄ CENY NIERUCHOMOŚCI

Urzędy skarbowe kwestionują co trzecią transakcję kupna domów i działek i co dziesiątą – mieszkań. W niektórych warszawskich dzielnicach fiskus wzywa nawet 90 proc. nabywców domów w celu weryfikacji ceny zawartej w akcie notarialnym. Większość musi zapłacić podatek od ceny określonej przez urząd skarbowy wraz z karnymi odsetkami.

Urzędy analizują i weryfikują wszystkie akty notarialne nabycia nieruchomości. Niektóre z nich nie budzą zastrzeżeń urzędników, jednak większość z nich jest kwestionowana. Na przykład na warszawskim Mokotowie nieoficjalnie szacuje się, że w 90 proc. transakcji dotyczących willi urzędnicy mają zastrzeżenia do ceny. W innych urzędach wątpliwości budzi około 30 proc. transakcji dotyczących domów i działek i około 10 proc. dotyczących mieszkań. Jeżeli urząd uzna, że podatnik zaniżył cenę wzywa do zapłacenia dodatkowego podatku (2 proc.) wraz z karnymi odsetkami. Niestety urzędy odmawiają informowania jakie ceny nieruchomości uznają za rynkowe. Przy czym niektórzy pośrednicy uważają że urzędy nie zawsze dostosowują swoje wyceny do spadających cen na rynku.

Urzędy skarbowe radzą aby ci którzy kupili nieruchomość zgłaszali się z aktem notarialnym jak najszybciej nie czekając na wezwanie. Jeżeli cena zostanie zakwestionowana to podatnik zapłaci większy podatek oraz karne odsetki, liczone od dnia transakcji.

Jeżeli nowy właściciel nie zgadza się z decyzją urzędu i odmawia zapłacenia wyższego podatku, urząd wzywa niezależnego rzeczoznawcę, którego opinia jest dla obu stron wiążąca. Gdy wartość określona przez biegłego przekracza o 33 proc. cenę podaną w akcie notarialnym, wtedy koszt ekspertyzy pokrywa podatnik. W przeciwnym razie należność reguluje urząd.

Wielu pośredników radzi swoim klientom, żeby przygotowali się do rozmowy z urzędnikiem. Szczególnie ważne jest to wtedy gdy kupili nieruchomość po cenie znacząco odbiegającej od przeciętnej. Dobrym argumentem w takich przypadkach może być dokumentacja fotograficzna obiektu w dniu zawarcia transakcji, zaświadczenie o stanie lokalu np. ze wspólnoty mieszkaniowej lub z biura pośrednictwa oraz rachunki za wykonane remonty.Źródło: Rzeczpospolita z dn. 01.04.2003 r.