BILANS KONTROLI BUDOWLANYCH W 2002 R.

W 2002 r. organy nadzoru budowlanego sprawdziły około 12 tys. materiałów budowlanych – o ponad 57 proc. więcej niż rok wcześniej. Pomimo, że aż 10 proc. kontroli stwierdziło uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów prawa budowlanego to i tak liczba nieprawidłowości zmalała o 1,5 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Według Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, nieprawidłowości polegały przede wszystkim na stosowaniu materiałów nie posiadających certyfikatu na znak bezpieczeństwa lub brak samego znaku bezpieczeństwa oraz braku deklaracji zgodności z obowiązującymi normami – tj. dokumentu odniesienia do Polskiej Normy lub aprobaty technicznej. Winę za uchybienia ponoszą przede wszystkim producenci oraz w wielu przypadkach handlowcy, którzy wprowadzili do obrotu produkty nie sprawdzając, jakie wymagania powinny one spełniać. Nie zwalnia to jednak od odpowiedzialności poszczególnych uczestników procesu budowlanego, czyli: kierowników budów, inwestorów, inspektorów nadzoru i projektantów.

Kontrole prowadzone były przede wszystkim na budowach, ale inspektorzy odwiedzili też producentów materiałów budowlanych. Wśród sprawdzonych wyrobów znajdowały się przede wszystkim: materiały konstrukcyjne, wykończeniowe, do izolacji termicznych i przeciwwilgociowych oraz szeroko rozumiane wyroby sanitarne. Wobec winnych nie przestrzegania przepisów stosowano kary grzywny lub wnioskowano o ukaranie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Posłowie, Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna, oraz organy administracji rządowej wnioskowali o przeprowadzenie kontroli przedsiębiorców zajmujących się importem cementu z Białorusi, Ukrainy, Czech i Słowacji. W wyniku kontroli, czternastu producentów z tych państw dostosowało swoje wyroby do wymogów Polskiej Normy oraz uzyskało certyfikaty zgodności z Instytutu Techniki Budowlanej.

Strukturę przeprowadzonych kontroli przedstawiono w trzech tabelach:

Kontrole przeprowadzono:
Udział Procentowy
- na budowie
81,4 %
- przy montażu
3,0 %
- przy remoncie
15,6 %
Rodzaje kontrolowanych budynków
Udział procentowy
- jednorodzinne
79,0 %
- wielorodzinne
8,0 %
- użyteczności publicznej
13,0 %
Rodzaje kontrolowanych budowli
Udział procentowy
- drogowe
22,7 %
- sieci techniczne
17,0 %
- na terenach zamkniętych
6,1 %
- hydrotechniczne
5,6 %
- morskie
0,5 %
- inne
48,1 %Źródło: Puls Biznesu z dn. 25.02.2003