Kronika zdarzeń budowlanych czyli Dziennik Budowy

Każda budowa musi mieć swoją kronikę w postaci Dziennika Budowy. To urzędowy dokument, w którym zapisuje się przebieg robót budowlanych wraz ze wszystkimi zdarzeniami i okolicznościami mogącymi mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wszystkich wykonanych prac.

Z zapisek dziennika można się dowiedzieć wielu szczegółów np. kiedy i w jaki sposób były wykonywane poszczególne roboty budowlane, kto je wykonywał i w jaki sposób to robił. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wadliwego wykonania robót i stanowi niekiedy jedyny dowód w sporze z wykonawcą. Dziennik Budowy jest też dokumentem potwierdzającym wykonanie robót zgodnie z przepisami i pozwoleniem na budowę.

Jak wygląda i co zawiera Dziennik Budowy ?
Dziennik Budowy to dokument formatu A4 w formie zeszytowej. Zawiera okładkę, tj. stronę tytułową, oraz strony przeznaczone do wpisów przez właściwe organa lub osoby. Poszczególne strony dziennika są ponumerowane i opieczętowane, tak aby nie można było z niego usunąć lub podmienić w sposób niewidoczny żadnych kartek. Strony dziennika przeznaczone do wpisów są podwójne – z oryginałem i kopią, umożliwiająca jej łatwe wyrwanie. Dzienniki bywają różne w zależności od rodzaju inwestycji, jej wielkości i przeznaczenia : DB1 – dla budynków mieszkalnych, jednorodzinnych i gospodarczych, DB2 – dla średnich i dużych inwestycji; DB2a – dla bardzo dużych inwestycji jako uzupełnienie wpisów do DB2; DB3 – dla bardzo małych inwestycji i rozbiórek.


Skąd wziąć Dziennik Budowy ?
Wyda nam go organ, który wydał pozwolenie na budowę. Zazwyczaj jest to wydział architektury urzędu gminy lub urzędu powiatowego właściwego dla danego obszaru. Przed rozpoczęciem budowy inwestor powinien zawiadomić urząd, który wydał pozwolenie na budowę o planowanym terminie rozpoczęcia budowy i wystąpić o wydanie Dziennika Budowy. Dziennik wydawany jest w ciągu trzech dni, za odpłatnością. W zależności od gminy lub powiatu jest to koszt kilkunastu złotych. Można też nabyć go w specjalistycznych księgarniach, ale i tak później trzeba go ostemplować w urzędzie. Tylko Dziennik z ostemplowanymi kartkami jest pełnoprawnym dokumentem zapisu zdarzeń na budowie. Dawniej mógł to być nawet zeszyt, ale ostemplowany przez właściwy organ.

Co powinno się znaleźć w Dzienniku Budowy, który otrzymamy z urzędu?
Urząd, który wydaje nam Dziennik Budowy na stronie tytułowej zamieszcza kolejny numer dziennika właściwy dla danego urzędu i roku wydania pozwolenia na budowę, datę wydania, dane określające inwestora, rodzaj i adres budowy, numer i datę wydania pozwolenia. Na okładce zazwyczaj umieszczone jest też pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika budowy i odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie.


Co inwestor powinien wpisać do Dziennika Budowy ?
Obowiązkiem inwestora jest wpisanie na pierwszej stronie wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo i nadzór (autorski i inwestorski) na budowie, wraz z wpisaniem specjalności i numerów uprawnień budowlanych. Osoby tam wpisane potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków i wypełniają stosowne oświadczenia. Druk takich oświadczeń zazwyczaj jest zawarty w Dzienniku Budowy.
Jeżeli w trakcie trwania budowy następuje zmiana kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, fakt ten należy odnotować. Wpis taki powinien określać nam stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, co potwierdzają swoimi podpisami przekazujący i przejmujący obowiązki.

Jak dokonywać wpisów w Dzienniku ?
Dziennik Budowy jest dokumentem, który po zakończeniu budowy składa się w urzędzie - tzn. oryginał, gdyż kopie pozostają dla inwestora. Z tego też względu wpisy w dzienniku powinny być trwałe i czytelne, zarówno na oryginałach jak i kopiach stron. Wpisów powinno się dokonywać tylko na jednej stronie - druga pozostaje pusta. Jeśli istnieje konieczność poprawienia jakiegoś wpisu, należy niewłaściwy tekst skreślić, tak aby możliwe było jego odczytanie a następnie dokonać właściwego wpisu wraz z wyjaśnieniem wprowadzonych zmian.

Co zapisywać w Dzienniku ?
Dalsze strony dziennika przeznaczone są do wpisywania zdarzeń dotyczących budowy. Każdy wpis powinien być oznaczony datą i podpisany przez osobę go dokonującą, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje. Jeśli wpis dotyczy innej osoby (np. inspektor nadzoru zaleca poprawienie jakichś prac kierownikowi), osoba do której kierowany jest wpis potwierdza wpisem zapoznanie się z jego treścią.

Kto dokonuje wpisów ?
Za właściwe przechowywanie i prowadzenie dziennika jest odpowiedzialny kierownik budowy. Wpisów w dzienniku oprócz prowadzącego budowę – czyli kierownika upoważnieni są również :
- inwestor i inspektorzy nadzoru inwestorskiego
- projektanci
- geodeci wykonujący pracę na budowie
- pracownicy nadzoru budowlanego - każda kontrola musi być
potwierdzona wpisem do dziennika.

Gdzie powinien znajdować się Dziennik Budowy ?
Dziennik powinien znajdować na stałe na terenie budowy, o ile prowadzone są na niej jakiekolwiek prace. Kierownik budowy musi na każde żądanie udostępnić dziennik budowy osobom, które są uprawnione do dokonywania wpisów.

Co zrobić gdy Dziennik zginie ?
Gdyby dziennik zginął lub uległ zniszczeniu trzeba to zgłosić w urzędzie i wystąpić o wydanie następnego egzemplarza. W takich wypadkach zazwyczaj o fakcie zagubienia lub zniszczenia dziennika zostaje poinformowany nadzór budowlany. Może on przeprowadzić kontrolę i ukarać osoby winne zaniedbań.

Co grozi za fałszowanie Dziennika ?
Za dokonywanie wpisów niezgodnych z rzeczywistością a więc za poświadczenie nieprawdy w urzędowym dokumencie, kierownik budowy naraża się na odpowiedzialność dyscyplinarną i karną. Może stracić uprawnienia budowlane, a także w zależności od wagi dokonanych naruszeń podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, a nawet karze pozbawienia wolności do lat 5-u. Osoby, które mu w tym pomagają lub namawiają, odpowiadają za współudział w przestępstwie.

Co zrobić z Dziennikiem po zakończeniu budowy ?
Po zakończeniu budowy oryginał dziennika wraz z innymi niezbędnymi dokumentami składa się w urzędzie, który wydał pozwolenie na budowę. Wyrwane kopie stron dziennika pozostają do dyspozycji inwestora.

W praktyce wielu kierowników budów nie prowadzi dziennika na bieżąco i wypełnia go dopiero po zakończeniu budowy. Jest to działanie nie tylko wbrew prawu ale też przeciwko interesom inwestora i własnym. Inwestor czy inspektor nadzoru, który przymyka na to oczy, działa na własną szkodę gdyż jedynie rzetelny zapis stanu faktycznego daje pełny obraz prowadzonych prac, zwłaszcza gdy ich jakość budzi wątpliwości i jest przedmiotem sporów.

mgr inż. Elżbieta Koc - Grzesik
Grupa Atlas